هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling Download (read online) free eBook (PDF ePub Kindle)

هری پاتر و فرمان ققنوس - کتاب پنجم جلد سه از سه

از فصل 27: سانتور و خبرچین، … ، تا فصل 38: آغاز دومین نبرد

ماجراى جلد سوم از مجموعه «هرى پاتر و محفل ققنوس» از آن جا آغاز ميشود كه كلاس آمادگى در برابر جادوى سياه منحل ميشود. هرى اين كلاس را براى مبارزه در برابر ولدمورت قاتل پدر و مادرش تشكيل داده بود، اما پروفسور آمبريج ـ بازرس وزارت سحر و جادو به وجود كلاس پى ميبرد و آن را منحل ميكند. پس از آن براى هرى اتفاق عجيبى مي ا

ماجراى جلد سوم از مجموعه «هرى پاتر و محفل ققنوس» از آن جا آغاز ميشود كه كلاس آمادگى در برابر جادوى سياه منحل ميشود. هرى اين كلاس را براى مبارزه در برابر ولدمورت قاتل پدر و مادرش تشكيل داده بود، اما پروفسور آمبريج ـ بازرس وزارت سحر و جادو به وجود كلاس پى ميبرد و آن را منحل ميكند. پس از آن براى هرى اتفاق عجيبى مي افتد و او از دريچه چشم ولدمورت ميبيند كه پدر خوانده‌اش سيرويوس بلك كشته ميشود. او بر خلاف نصايح پروفسور دامبلدور، خودسرانه دست به كارى ميزند كه او را در دام ولدمورت گرفتار ميسازد. اما در پى حوادثى هرى به كمك دامبلدور نجات مييابد و پروفسور به او ميگود او هرى تنها كسى است كه قادر است با ولدمورت مبارزه كند.
…more


The Book in English!


Download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling free eBook pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:


هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling (0.00 USD)


Download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling eBook Free:

MIRROR-2

هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling.pdf (USD-0.00)
هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling.epub (USD-0.00)
هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling.doc (USD-0.00)
هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling.txt (USD-0.00)
هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling.mobi (USD-0.00)


Join hundreds of thousands of satisfied members who previously spent countless hours searching for media and content online, now enjoying the hottestnew games, music, books, movies & software on our site.
It’s here and it’s free. Here’s why you should join:


 • Unlimited books, magazines and comics, wherever you go: directly in your browser on your computer or tablet.
 • More than 10 million titles spanning every genre imaginable, at your fingertips.
 • Get the best books, magazines and comics in all genres, including action, adventure, anime, manga, children and family, classic, , Horror, Music, Romance, Science Fiction, Fantasy, Sport and more.
 • New titles are added every day! We want to keep things new.
 • All platforms. Fully optimized
 • Find out why thousands of people go every day.Sign up and enjoy your entertainment, unlimited!


  TAGS:
  Online هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling eBook, Book هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling FB2, download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling PDF , Download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling MOBI, Online هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling eBook, free download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling IPhone, Online ebook هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling PDF, Free هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling DJVU, Free download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling TXT, Download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling RTF, Online هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling FB2 , eBook هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download TXT, Free هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download eBook, Book هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download MOBI, download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling IPad, read هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling MOBI, Read online هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling DOC, Free هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling AWZ, Download eBook هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling iPad , Free هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling DJVU, Download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling eBook free, Free download هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling DVD, Read online هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling TXT, Book هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download DJVU, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download book free, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download book pdf free, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling pdf book download free, Download eBook هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling pdf free, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download free epup, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling ePub book download free, download eBook هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download free pdf, هری پاتر و فرمان ققنوس – کتاب پنجم جلد سه از سه by J.K. Rowling download eBooks free.

  Ahmad Sharabiani

  Harry Potter Persian/Farsi Split-Volume Edition #5.3, J.K. Rowling
  عنوانها: هری پاتر و محفل ققنوس؛ هری پاتر و فرمان ققنوس؛ نویسنده: جی.کی. رولینگ؛ تاریخ نخستین خوانش: اکتبر سال 2003 میلادی
  جلد سوم از مجموعه ای سه جلدی با عنوان «هری پاتر و محفل ققنوس» با ترجمه ی «ویدا اسلامیه» است که کتابسرای تندیس منتشر کرده (از فصل 27: سانتور و خبرچین، … ، تا فصل 38: آغاز دومین نبرد)؛ هر سه جلد در کنار هم همان کتاب پنجم از مجموعه ی هری پاتر هستند، که در یک جلد و با عنوان «هری پاتر و فرمان ققنوس» با ترجمه ی «فری


  …more