والدن by Henry David Thoreau Download (read online) free eBook (PDF ePub Kindle)

والدن

این کتاب یکی از ۵ یا ۷ شاهکار به یاد مانده از ادبیات آمریکاست و این در حالی است که اغلب خوانندگان و تحسینکنندگان آن در طول ۱۶۰ سال گذشته،حداقل در عمل با اندیشههای ثورو همدلی نداشتند. این نکتهای است که عظمت ادبی والدن را دو چندان میکند، زیرا ما انسانها معمولا به لطافت و زیبایی کلماتی که ملایم طبعمان هستند و سخنگوی اندیشههایمان هستند راحتتر راه میبریم و درک ارزشهای ادبی آنچه