ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman Download (read online) free eBook (PDF ePub Kindle)

ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี

ในหนังสือ Surely You re joking Mr.Feynman (ฟายนแมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส) ริชารด ฟายนแมน พาผูอานเขาไปสัมผัสกับความสนุกของชีวิต ทำใหเรามองโลกไดมากกวา 3 มิติ และชีชวนใหเราเหนวา โลกใบนียังมีสิงทีตองคนหาอีกมากมาย บรรดาผูคนทีรูจักชายผูนี ไมไดชืนชมเขา เพียงเพราะเปนนักฟิสิกสรางวัลโนเบล เปนครูทีสอนหนังสือสนุก เปนจิตรกรทีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนนักดนตรีทีมีพรสวรรค หรือเปนนักฟิสิกสทีสรางค

…more


The Book in English!


Download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman free eBook pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:


ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman (0.00 USD)


Download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman eBook Free:

MIRROR-2

ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman.pdf (USD-0.00)
ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman.epub (USD-0.00)
ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman.doc (USD-0.00)
ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman.txt (USD-0.00)
ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman.mobi (USD-0.00)


Join hundreds of thousands of satisfied members who previously spent countless hours searching for media and content online, now enjoying the hottestnew games, music, books, movies & software on our site.
It’s here and it’s free. Here’s why you should join:


 • Unlimited books, magazines and comics, wherever you go: directly in your browser on your computer or tablet.
 • More than 10 million titles spanning every genre imaginable, at your fingertips.
 • Get the best books, magazines and comics in all genres, including action, adventure, anime, manga, children and family, classic, , Horror, Music, Romance, Science Fiction, Fantasy, Sport and more.
 • New titles are added every day! We want to keep things new.
 • All platforms. Fully optimized
 • Find out why thousands of people go every day.Sign up and enjoy your entertainment, unlimited!


  TAGS:
  Online ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman eBook, Book ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman FB2, download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman PDF , Download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman MOBI, Online ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman eBook, free download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman IPhone, Online ebook ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman PDF, Free ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman DJVU, Free download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman TXT, Download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman RTF, Online ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman FB2 , eBook ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download TXT, Free ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download eBook, Book ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download MOBI, download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman IPad, read ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman MOBI, Read online ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman DOC, Free ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman AWZ, Download eBook ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman iPad , Free ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman DJVU, Download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman eBook free, Free download ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman DVD, Read online ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman TXT, Book ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download DJVU, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download book free, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download book pdf free, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman pdf book download free, Download eBook ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman pdf free, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download free epup, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman ePub book download free, download eBook ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download free pdf, ฟายน์แมน อัจฉริยะอารมณ์ดี by Richard Feynman download eBooks free.

  Manny

  We were having a discussion about safety at NASA in another thread and I thought of this book, about half of which consists of an account of Feynman’s role in the investigation following the Challenger disaster. One of the other reviewers complained that this section was too long, but I found it completely fascinating.

  Feynman was always very good at asking tough questions and at describing things as they are, not as they are supposed to be. The most famous bit is where he’s at the press conferen

  Feynman was always very good at asking tough questions and at describing things as they are, not as they are supposed to be. The most famous bit is where he’s at the press conference and demonstrates the critical problem with the O-ring by dropping one into a glass of ice-water. That was certainly dramatic. But I found the surrounding discussion even more interesting. As Feynman said, he was forced to make this dramatic gesture because he felt that the people in charge didn’t actually want him to uncover the reason for the crash. They just wanted it to look like all due diligence had been applied.

  Also, when he started digging into the safety calculations, he rapidly discovered that they made no sense. NASA had all these claims about how careful they were, and how unlikely it was that anything could go wrong on a launch. They quoted figures like “a one in ten thousand chance of failure”. So Feynman does the obvious piece of arithmetic and says, guys, do you honestly mean you could launch one Shuttle a day for 30 years and only get a single crash? Several technical people back down and say, no, of course not, the real figure is probably more like one in a hundred. There are too many unknowns. But the senior managers stick to their guns, and when he goes back to talk to the techies a second time they won’t confirm their earlier comments.

  There is a really tragic story here about self-deception. The US politicians decided that space travel needed to be safe, but they didn’t understand that it couldn’t yet be done. Their unwillingness to accept this fact has almost killed manned space flight.

  The rest of the book is pretty good too. Warning: the chapter about his first wife and her early death from tuberculosis might make you cry.

  …more